Renginių kalendorius

  Spalis 2018  
P A T K Pn Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Šiaulių „Aušros“ muziejaus Šiaulių regiono muziejinių vertybinių skaitmeninimo centras ieško informacinių sistemų ir skaitmeninimo procesų inžinieriaus.

Apie Skaitmeninimo centrą Šiaulių regiono muziejinių vertybių skaitmeninimo centras yra Šiaulių „Aušros" muziejaus skyrius (toliau – ŠAM Skaitmeninimo centras), įkurtas 2013 m., kurio buveinė – Vilniaus g. 140, Šiauliai (Fotografijos muziejus). Pagrindinis ŠAM Skaitmeninimo centro uždavinys yra organizuoti ir koordinuoti kultūros paveldo objektų, saugomų Šiaulių „Aušros" muziejuje, skaitmeninimą, suskaitmeninto ir skaitmeninio turinio saugojimą ir efektyvią skaidą, koordinuoti Šiaulių regiono atminties institucijų skaitmeninimo veiklas, teikti konsoliduotas skaitmeninimo paslaugas ir metodinę pagalbą atminties institucijoms bei kitoms kultūros paveldą kaupiančioms ir saugančioms įstaigoms, fiziniams asmenims.
Pareigybės lygis Pareigybė priskiriama specialistų pareigybių grupei, pareigybės lygis – A2.
Veiklos sritis Informacinių sistemų vystymas ir priežiūra, duomenų valdymas
Darbuotojo funkcijos • Bendradarbiaujant su Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centru (toliau – LIMIS centras) vykdo Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (toliau – LIMIS) administravimą ir priežiūrą Šiaulių „Aušros" muziejuje; padeda LIMIS centrui diegti LIMIS Šiaulių regiono muziejuose;
• kaupia ir sistemina ŠAM skaitmeninę informaciją, archyvuoja muziejaus eksponatų, bibliotekos, archyvo ir fototekos vertybių skaitmenininius vaizdus ŠAM duomenų saugykloje;
• organizuoja ir koordinuoja ŠAM skaitmeninio turinio integraciją į Virtualią elektroninio paveldo informacinę sistemą (VEPIS), „Europeaną", kitas informacines sistemas ir duomenų bazes;
• vykdo ŠAM duomenų saugyklos techninę eksploataciją ir priežiūrą, rūpinasi duomenų saugumo užtikrinimu;
• teikia siūlymus dėl ŠAM Skaitmeninimo centro aprūpinimo reikalinga kompiuterine ir programine įranga, tinkamo jos panaudojimo, rengia ŠAM Skaitmeninimo centro veiklai reikalingos ir planuojamos įsigyti naujos kompiuterinės technikos ir programinės įrangos sąrašus ir specifikacijas;
• užtikrina ŠAM sukuriamo skaitmeninio turinio kokybę ir suderinamumą taikant bendrus skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo ir prieigos standartus; inicijuoja ŠAM kultūros paveldo objektų skaitmeninimo programų plėtrai reikalingų naujų ar jau turimų standartų, žodynų ir klasifikatorių parengimą ir tobulinimą;
• teikia konsultacijas ir metodinę pagalbą ŠAM ir Šiaulių regiono muziejų darbuotojams, kultūros paveldo objektų skaitmeninimo, muziejų rinkinių elektroninių katalogų, jų viešųjų prieigų, skaitmeninių ir elektroninių leidinių kūrimo, plėtros klausimais, konsultuoja rengiant virtualias parodas ir kitus elektroniniais įrankiais kuriamus produktus, konsultuoja dėl naujausių informacinių technologijų taikymo ekspozicijose, parodose ir kitoje edukacinėje veikloje; rūpinasi sukurtų skaitmeninių produktų palaikymu;
• prisideda rengiant projektų, susijusių su muziejinių vertybių skaitmeninimu ir skaida, paraiškas;
• vykdo ŠAM ir Šiaulių regiono atminties institucijų skaitmeninimo specialistų mokymus ir kvalifikacijos kėlimo renginius, kuria ir vysto bendras skaitmeninimo mokymų elektronines priemones;
• kasmet rengia ŠAM skaitmeninimo veiklų metines ataskaitas, teikia skaitmeninimo veiklų metinių rezultatų duomenis per Kultūros paveldo skaitmeninimo stebėsenos sistemą;
• kaupia duomenis ir dokumentus, susijusius su ŠAM skaitmeninimo centro veikla; rengia informaciją ŠAM skaitmeninimo centro veiklų viešinimui;
Kvalifikaciniai reikalavimai • turėti aukštąjį universitetinį informatikos, kompiuterių, elektronikos inžinerijos, ar kitą atitinkamą IT srities išsilavinimą, ar humanitarinių arba socialinių mokslų krypties išsilavinimą, ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
• turėti ne mažesnį kaip trejų metų darbo stažą IT, kompiuterijos srityje;
• išmanyti informacinių sistemų palaikymo ir plėtojimo metodiką, kompiuterinių tinklų funkcionavimo principus, technologijas bei standartus, kompiuterinių duomenų bazių administravimą, turėti darbo su naujomis ryšių ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis įgūdžių, praktinio darbo įgūdžių skaitmeninių interneto leidinių kūrimo srityje;
• gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą ir anglų k. ne žemesniu kaip B2 lygiu;
• būti susipažinus su ŠAM tikslais ir organizacine struktūra, su Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija; su darbo Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje (LIMIS) norminiais dokumentais, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių technologijų taikymą.
Kontaktai

CV ir motyvacinį laišką su žyma „Informacinių sistemų ir skaitmeninimo procesų inžinierius" siųskite Šiaulių regiono muziejinių vertybių skaitmeninimo centro vedėjai Vilijai Ulinskytei-Balzienei el. paštu
v.ulinskyte@ausrosmuziejus.lt iki 2018 m. spalio 22 d.

Pokalbiui bus kviečiami tik atrinkti kandidatai.

« Atgal